Näset

 

I oktober år 1840 inlämnades följande kontrakt till Kinda Häradsrätt:

 

”  Lifstidskontrakt:

 

Till förafskedade Lifgrenadieren Anders Lång uplåter underteknade uti hans och hans hustru Stina Jönsdotters lifstid den så kallade Kalfhagsnäset på Långnäs ägor mot följande willkor:

  1. Anders Lång och hans hustru får sjelfwa bekosta byggnad till sitt behof samt begagna till sin bästa förmån bemälte hage Näset inom den hägnad som redan af dem är werkställd, mot årligt arrende 8 Rdr. Banko, hwilka betalas den 14 Mars hwarje år, och erlägges första året samma dag 1841.
  2. Den löfskog som inom bemälde hägnad finnes får fritt till behof begagnas till löfbrott, men dock icke wanvårdas.
  3. Behöflig wedbrand erhålles på Långnäs ägor så wäl som till hägn och stängsel.
  4. Uti Badstuge och Hersjöwiken får begagnas till bergning det höfoder som tillhörer Långnäs hemman.
  5. Efter begge deras död tillfaller deras arfwingar de hus som der då befinnes, men sjelfva jorden tillfaller jordägaren af Långnäs åter.

 

Sålunda öfwerenskommet och kontrakterat, som försäkras i tillkallade wittnens närwaro

Långnäs den 14 september 1840.

Med förestående kontrakt förklarar vi oss nöjde och förbinder oss upfyllandet häraf  Ut Supra

Nils Gustaf Johansson  Jaen Jaensson  Erik Swensson  Johan Peter Jonsson.

 

På en gång närwarande wittnen
Jonas Peter   Johansson ,    Nils Pettersson bom dräng i Långnäs

 

Hwilket uplästes och till den framtida säkerhet, kraft och werkan Lag förmår inteknades.  Derom bewis meddelades genom påskrift å kontraktet. ”

 

——————————————————————————-

 

Med ovanstående kontrakt fick alltså avskedade Livgrenadjären Anders Lång , med hustru, tillåtelse att bygga ett torp på Långnäs marker, och så uppkom alltså Näset 1840.

Som det tidigare skrivits om, så hade inte Långnäs något soldattorp. Det var meningen att det skulle finnas ett , varför det inte gjorde det finns ingen förklaring på.
I  stället låg det i Valla uti Kättilstad, som också ingick i roten.

 

Näset fanns kvar till ca 1932, då det revs, och virket från stugan togs till ett hus vid gård 2.

De sista som bodde i Näset var ” Kalle och Kerstin på Näset”.

Han hette Nils Johan Karlström och hon Kristina Karolina Jonsdotter.

 

kalle-på-näset

 

 

 

Kortet taget vid Västantorp på Härsjö ägor.

 

Fr.v.  Agnes Wennerberg, barnen  Sonja och  Sture, bakom står ”Kalle på Näset”  Nils Johan Karlström,

och längst till höger står Gustav Johansson. 

 

 Kortet är taget ca 1920, på Midsommarafton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments are closed.